CBBS – Lấy mẫu cắt dòng

  • Lấy mẫu đại diện dòng liệu rơi tự do
  • Tương thích với hầu hết các tiêu chuẩn lấy mẫu quốc tế ISO, ASTM
  • Tốc độ lưỡi cắt tùy biến
  • Cảm biến cảm ứng để giảm tốc/ định vị thùng